Back to Top

Zadzwoń - 513 44 77 44

 
 
 
plende

Wypożyczalnia samochodów BBCars - Rent a Car -

 

Będzin 01.03.2013
Regulamin korzystania z wypożyczalni samochodów

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin wypożyczalni stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.


2. W razie sprzeczności umowy i niniejszego Regulaminu strony związane są umową.


3. Najemcą może być osoba, która: ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty i ważne prawo jazdy (powyżej 3 lat), posiada inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku, jeżeli Najemcą nie jest osoba fizyczna, samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w umowie najmu (użytkownik).


4. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Samochód, nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu (użytkownik) jako kierowcy.


5. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.


6. Wynajętym samochodem zabrania się holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia tytoniu.


7. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.


8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu czystego (z zewnątrz i wewnątrz) z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego oraz mycie, czyszczenie samochodu Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika.


9. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (24 godziny) - w przypadku wynajęcia auta w godzinach pracy tj. 8-17. Wynajęcie samochodu po godzinie 18 zobowiązuje Najemcę do zwrotu pojazdu do godziny 17 w którym kończy się umowa najmu. Opóźnienia w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.


10. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie umowy najmu, o ile przedłużenie przekracza 1 dzień musi być dokonane w formie pisemnej (ew. e-mail). Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta, będzie podstawą do naliczenia oprócz należności za wynajem, także kary umownej w wysokości 300zł +VAT.


11. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu, mimo braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu, lub w wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy najmu przed upływem czasu na jaki była zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.


12. W wypadkach naliczania kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.


13. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu zgłoszone zostaje na Policji.


14. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do: - posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, egzemplarz umowy najmu), - zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych), - wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).


15. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków samochodu zostanie naliczona opłata wg Cennika.


16. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.


17. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.


18. Jeżeli uszkodzenie samochodu wystąpiło w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmującego, a w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do odholowania samochodu : - w przypadku kolizji lub wypadku powstałego z winy Najemcy: do siedziby Wynajmującego, parking strzeżony w granicach miasta Będzina. Ewentualnie po uzgodnieniu z Wynajmującym najbliższy parking strzeżony w miejscowości, w której powstała szkoda. Najemca ponosi koszta związane z dalszym holowaniem pojazdu do siedziby Wynajmującego.


19. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany w miarę możliwości zapewnić Najemcy samochód zastępczy w ciągu 48 godzin. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.


20. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień punktu 22 niniejszego Regulaminu) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem m.in.: - umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy, - uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 20 km/godz. lub więcej, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierowcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę), - wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku, - szkody powstałej, gdy osoba kierująca nie była osobą wymienioną w umowie najmu lub aneksie do umowy, - kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe. W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności.


21. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz w najbliższej placówce Policji i uzyskania poświadczenia wynikłych strat.


22. W przypadku powstania w czasie trwania umowy najmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 2000zł netto (dwa tysiące złotych + VAT).


23. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.


24. Wynajmujący zobowiązany jest , aby pojazd oddać w stanie czystości takim w jakim otrzymał, w razie nie zastosowania się, Wynajmujący ma prawo potrącenia z kaucji kwotę wg stawek obowiązujących na rynku – celem doprowadzenia pojazdu do stanu przed wynajmem.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.